ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.


Anbud
2. Säljarens anbud gäller åtta dagar om annat ej anges, dock med förbehåll för mellanförsäljning. Kostnader för provningar som lämnas efter begäran innefattas i offerten endast om detta är särskilt angivet.


Ordererkännande
3. Säljarens ordererkännande är bindande för köparen med tio dagars ångerrätt eller ändring av order. Fraktfritt vid order över 10'000.- sek inom Sverige.


Pris
4. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris säljaren på leveransdagen tillämpar på det slags gods avtalet avser.


Leverans
5. Leverans sker enligt överenskommen period.


Betalning och dröjsmålsränta
6. Betalningsvillkor 20 dagar netto säljaren tillhanda räknat från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med tolv procentenheter.
Vid förfallen betalning är säljaren berättigad till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörandeskulden i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Säkerhet
7. Uppkommer skälig anledning att anta, att part inte kommer att fullgöra hen åvilande skyldighetenligt parternas avtal, äger motparten rätt att kräva, att godtagbar säkerhet ställs för fullgörandet. Sker detta ej utan oskäligt dröjsmål, äger part som krävt säkerheten skriftligen häva köpet såvitt avser då ej levererat gods.


Avisering om försening
8. Finner part, att hen inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagande av godset eller framstår sådan försening som sannolik, skall motparten utan dröjsmål underrättas. Vidare skall den tidpunkt anges då leverans beräknas kunna fullgöras. Vad ovan sagts gäller även i leverans ingående delleveranser.


Hävning vid försening
9. Medför aviserad eller inträffad försening av leverans eller mottagande väsentlig olägenhet, äger den av parterna som ej är ansvarig för förseningen skriftligen häva avtalet. Om förseningen avser endast enstaka gods i leveransen, får hävning endast ske beträffande detta gods och med detsamma förbundet gods.
Hävs avtalet på grund av aviserad eller inträffad försening, har part ej annan rätt till ersättning för skada än vad sägs i punkt 10.

Skadestånd vid försening/hävning
10. Skadestånd vid försening och/eller hävning utgår endast om särskild överenskommelse därom träffats.
Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen senast inom två månader efter det att leveransen rätteligen skulle ha ägt rum. Senare framställt anspråk ger inte rätt till skadestånd.

Reklamation vid brist eller skada
11. Brist eller skada på godset, som kan antas ha uppkommit under transport, skall anmälas direkt till fraktföraren och i enlighet med för transporten gällande befordringsbestämmelser. Därjämte skall i förekommande fall säljaren utan dröjsmål underrättas.
Brist eller skada, som är märkbar vid undersökning vid godsets mottagande, skall omgående anmälas till fraktföraren och säljaren. I annat fall skall brist eller skada anmälas utan dröjsmål efter avemballering.
Reklamation skall göras eller bekräftas skriftligen och innehålla uppgift om bristen eller skadans art och omfattning.
Reklamerar köparen ej enligt ovanstående bestämmelser, förlorar han rätten att framställa anspråk på grund av felet.

Säljarens ansvar för fel i godset
12. Säljaren skall inom skälig tid i eget val antingen avhjälpa fel i godset eller leverera nytt gods i stället för felaktigt. Säljarens åtagande omfattar dessutom att svara för erforderliga transporter av felaktigt eller utbytt gods, men inte för kostnader på grund av att godset använts.
Förutsättning för säljarens ansvar vid fel är att godset hanteras fackmässigt och använts för avsett ändamål.
Fel, som är märkbart vid mottagningskontroll, skall reklameras utan dröjsmål och innan godset använts. I annat fall skall fel reklameras utan dröjsmål efter det att det märkts och innan godset använts. Sker inte reklamation enligt ovan, förlorar köparen rätten att framställa anspråk på grund därav. Säljaren ansvarar inte för fel i gods, som köparen inte reklamerat inom två månader från leveransdagen.

Tillämplig rätt
13. Svensk lag skall tillämpas, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

Tvist
14. Tvister i anledning av avtalet, ändringar av och tillägg till avtalet och alla därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän. Oavsett vad ovan sagts äger part dock hos allmän domstol anhängiggöra talan beträffande ostridig förfallen fordran.